]> Botany Bethel, Ellsworth, Willey, F. S. & Clokey, Ira Waddell Bethel, Ellsworth, Willey, F. S. & Clokey, Ira Waddell E. Bethel, F. S. Willey & I. W. Clokey Bethel, E., Willey, F. S. & Clokey, I. W. Ellsworth Bethal, F. S. Willey & Ira Waddell Clokey