]> Botany Berlese, Augusto Napoleone & Bresadola, Giacopo Berlese, Augusto Napoleone & Bresadola, Giacopo A. N. Berlese & G. Bresadola Berl. & Bres. Berlese & Bresadola