]> Botany Thornton, Carolyn Valerie Thornton, Carolyn Valerie C. V. Thornton Carolyn Valerie Thornton Thornton, C. V. 1993