]> Botany [collector note: ARIZ, BRY, COLO, MNA, MSC, NY, UTC] Holmgren, Arthur Herman, Shultz, Leila M., Shultz J. & Smith, Frank J. Holmgren, Arthur Herman, Shultz, Leila M., Shultz J. & Smith, Frank J. A. H. Holmgren, L. M. Shultz, J. Shultz & F. J. Smith