]> Botany Meyer, Frederick Gustav & Dudley, Theodore Robert Meyer, Frederick Gustav & Dudley, Theodore Robert F. G. Meyer & T. R. Dudley Meyer, F. G. & Dudley, T. R. Frederick Gustav Meyer & Theodore Robert Dudley