]> A barcode-00020966 Japan Kyoto Choji-dani, Ashiu Experimental Forest of Kyoto University Deparia pycnosora var. mucilagina M. Kato M. Kato 2010-08-16 16:43:25 K. Iwatsuki