]> Botany [collector note: Xizang (Tibet)] Boufford, David Edward, Bartholomew, B., Eaton, D. A., Li, Xin Hui, Ree, R. H., Xu, B., Yue, J. P., Zhang, J. W. & Zhu, X. X. Boufford, David Edward, Bartholomew, B., Eaton, D. A., Li, Xin Hui, Ree, R. H., Xu, B., Yue, J. P., Zhang, J. W. & Zhu, X. X. D. E. Boufford, B. Bartholomew, D. A. Eaton, Xin Hui Li, R. H. Ree, B. Xu, J. P. Yue, J. W. Zhang & X. X. Zhu