]> [author note: Komrov Bot. Inst. Russian Acad. Sci., St. Petersburg] Botany Arnautov, Nikolai Nikolaevich Arnautov, Nikolai Nikolaevich Arnautov Nikolai Nikolaevich Arnautov; Nicolaj Arnaoudov