]> Botany Vinas, N. Artis & Veldkamp, Jan Frederik Vinas, N. Artis & Veldkamp, Jan Frederik N. A. Vinas & J. F. Veldkamp N. Artis Vinas & Jan Frederik Veldkamp Vinas, N. A. & Veldkamp, J. F.