]> Botany Vatke, Wilhelm & Pax, Ferdinand Albin Vatke, Wilhelm & Pax, Ferdinand Albin W. Vatke & F. A. Pax