]> Botany [collector note: Sichuan (2006), A (orig.)] Boufford, David Edward, Kelley, Susan Lusk, Li, J., Ree, R. H., Sun, Hang, Yue, L. L., Zhang, Ding-Cheng, Zhang, Yu-Hua & Zhu, W. D. Boufford, David Edward, Kelley, Susan Lusk, Li, J., Ree, R. H., Sun, Hang, Yue, L. L., Zhang, Ding-Cheng, Zhang, Yu-Hua & Zhu, W. D. D. E. Boufford, B. Bartholomew, S. L. Kelley, R. H. Ree, H. Sun, L. L. Yue, D. C. Zhang, Y. H. Zhang & W. D. Zhu