]> Botany Gates, Frank Caleb & Catalan, N. Gates, Frank Caleb & Catalan, N. F. C. Gates & N. Catalan Gates, F. C. & Catalan, N.