]> Botany Davis, Charles Carroll Davis, Charles Carroll C. C. Davis Charles Carroll Davis 1911