]> Botany Hohmeyer, Helmuth H. Hohmeyer, Helmuth H. Hohmeyer Helmuth H. Hohmeyer