]> Botany [collector note: A, TUS] Ohashi, Hiroyoshi, Tateishi, Yoichi, Endo, Yasuhiko, Hoshi, Hiroshi, & Sato, Y. Ohashi, Hiroyoshi, Tateishi, Yoichi, Endo, Yasuhiko, Hoshi, Hiroshi, & Sato, Y. H. Ohashi, Y. Tateishi, Y. Endo, H. Hoshi & Y. Sato Ohashi, H., Tateishi, Y., Endo, Y., Hoshi, H., & Sato, Y.