]> Botany Wu, Cheng Yih & Hsu, Ting Zhi Wu, Cheng Yih & Hsu, Ting Zhi C. Y. Wu & T. Z. Hsu Wu, C. Y. & Hsu, T. Z.