]> Botany Averyanov, Leonid Vladimirovich, Ban, Nguyen Tien, Binh, N. Q., Budantzev, A. L., Budantzev, L. Yu, Nguyên, Tiên Hiêp, Huyen, D. D., Lôc, Phan Kê, Tam, N. X. & Yakovlev, G. Averyanov, Leonid Vladimirovich, Ban, Nguyen Tien, Binh, N. Q., Budantzev, A. L., Budantzev, L. Yu, Nguyên, Tiên Hiêp, Huyen, D. D., Lôc, Phan Kê, Tam, N. X. & Yakovlev, G. L. Averyanov, N. T. Ban, N. Q. Binh, A. Budantzev, L. Budantzev, N. T. Hiep, D. D. Huyen, P. K. Loc, N. X. Tam, G. Yakovlev Averyanov, L., Ban, N. T., Binh, N. Q., Budantzev, A., Budantzev, L., Hiep, N. T., Huyen, D. D., Loc, P. K. Tam, N. X., Yakovlev, G.