]> A barcode-00232180 China Yunnan Inter fluvios Djinscha-djiang (Yangtse) et Landsang-djiang (Mekong) ad viam Djitsung-Kakatang, in regionis temperatae silva jugi Akelo Acer pictum subsp. macropterum (W. P. Fang) H. Ohashi (W. P. Fang) H. Ohashi 2010-08-16 16:36:29 H. R. E. Handel-Mazzetti