]> Botany Emoto, Yoshikadzu Emoto, Yoshikadzu Y. Emoto Emoto Yoshikadzu Emoto 1872