]> Botany Clokey, Ira Waddell, Clokey, C. B. & Templeton, Bonnie Carolyn Clokey, Ira Waddell, Clokey, C. B. & Templeton, Bonnie Carolyn I. W. Clokey, C. B. Clokey & B. C. Templeton Clokey, I. W., Clokey, C. B. & Templeton, B. C.