]> Botany Smith, Alexander Hanchett & Hesler, Lexemuel Ray Smith, Alexander Hanchett & Hesler, Lexemuel Ray Alex. H. Smith & L. R. Hesler A. H. Sm. & Hesler