]> Botany Ziesenhenne, Rudolf Christian Ziesenhenne, Rudolf Christian Ziesenh. Ziesenhenne Rudolf Christian Ziesenhenne 1911