]> Botany [collector note: KATH, TI] Miyamoto, Futoshi, Kurosaki, Nobuhira, Akiyama, Shinobu, Ikeda, Hiroshi, Tsusaka, Machiko & Subedi, Mahendra N. Miyamoto, Futoshi, Kurosaki, Nobuhira, Akiyama, Shinobu, Ikeda, Hiroshi, Tsusaka, Machiko & Subedi, Mahendra N. F. Miyamoto, N. Kurosaki, S. Akiyama, H. Ikeda, M. Tsusaka & M. N. Subedi