]> Botany Smith, Lyman Bradford & Klein, Roberto Miguel Smith, Lyman Bradford & Klein, Roberto Miguel L. B. Smith & R. M. Klein Smith, L. B. & Klein, R. M.