]> [author note: TEX, NCU; Asteraceae] [collector note: TEX] Botany Nesom, Guy Lane Nesom, Guy Lane G. L. Nesom Nesom, G. L. 1945