]> Botany [collector note: Kazakh SSR. 1913: E] Korotky, M., Lebedeva, Z. & Okuschka, M. Korotky, M., Lebedeva, Z. & Okuschka, M. M. Korotky, Z. Lebedeva, & M. Okuschka