]> [collector note: cf. sub Strom, Chr. Boye] Botany Ström, Boye Ström, Boye B. Ström Ström, B.