]> Botany (MO) Gentry, Alwyn Howard & LaFrankie, James Vincent Gentry, Alwyn Howard & LaFrankie, James Vincent A. H. Gentry & J. V. LaFrankie Gentry, A. H. & LaFrankie, J. V.