]> Botany Hazen, Tracy Elliot & Killip, Ellsworth Paine Hazen, Tracy Elliot & Killip, Ellsworth Paine T. E. Hazen & E. P. Killip Tracy Elliot Hazen & Ellsworth Paine Killip Hazen, T. E. & Killip, E. P.