]> Botany [collector note: Thailand: A] Mitsuta, Shigeyuki, Yahara, Tetsukazu & Nagamasu, H. Mitsuta, Shigeyuki, Yahara, Tetsukazu & Nagamasu, H. S. Mitsuta, T. Yahara & H. Nagamasu