]> Botany Hay, Stuart G. Hay, Stuart G. S. G. Hay Hay, S. G. 1946