]> Botany Ohashi, Hiro & Tateishi, Yoichi Ohashi, Hiro & Tateishi, Yoichi H. Ohashi & Y. Tateishi Ohashi, H. & Tateishi, Y. Hiro Ohashi & Yoichi Tateishi