]> Botany Mitchell, Anthony R. Mitchell, Anthony R. A. R. Mitch. A. R. Mitchell Anthony R. Mitchell 1938