]> Botany Khanna, Ashok K. Khanna, Ashok K. A. K. Khanna Ashok K. Khanna 1951 ca. 1984