]> [collector note: Missouri: UMO] Botany Thomas Thomas Thomas et alia