]> Univ. Vienna Botany Voglmayr, Hermann Voglmayr, Hermann H. Voglmayr Voglmayr