]> Botany Millspaugh, Charles Frederick & Nuttall, Lawrence William Millspaugh, Charles Frederick & Nuttall, Lawrence William Millsp. & L. Nutt. Millspaugh & L. W. Nuttall