]> Botany Higgins, Larry C. & Goodrich, Sherel K. Higgins, Larry C. & Goodrich, Sherel K. L. C. Higgins & S. K. Goodrich Higgins, L. C. & Goodrich, S. K.