]> [collector note: BAF (col. 1907)] Botany Schrottky, C. Schrottky, C. C. Schrottky