]> Botany Schlichtkrull, Oluf Nicolai Christopher Schlichtkrull, Oluf Nicolai Christopher O. N. C. Schlichtkrull 1801 1831