]> Botany [collector note: Massachusetts: NEBC] Smith, Lyman Bradford & Ehrlich, John Smith, Lyman Bradford & Ehrlich, John Lyman B. Smith & J. Ehrlich Smith, Lyman B. & Ehrlich, J. Lyman B. Smith & John Ehrlich