]> A barcode-01973346 Nepal Janakpur Zone, Dolakha Distr., Jiri (1860m)--Bkal (2020m)--Ratmate(2270m)--Maligaon(2200m)--Shivalaya(1800m). Drosera peltata var. lunata (Buchanan-Hamilton) C. B. Clarke (Buchanan-Hamilton) C. B. Clarke 2019-10-21 16:24:09 H. Ohba, T. Kikuchi, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K. R. Rajbhandari & S. K. Wu