]> Botany Godfrey, Robert Kenneth & Davis, Mary Godfrey, Robert Kenneth & Davis, Mary R. K. Godfrey & Mary Davis Godfrey, R. K. & Davis, Mary Robert Kenneth Godfrey & Mary Davis