]> [collector note: Karnten: C (col. 1885), GH (col. 1884), NMW] Botany Rotky, C. Rotky, C. C. Rotky