]> Botany [collector note: A; Krasnoyarsk Kray] Kuminova, Aleksandra Vladimirovna & Krasnoborov, Ivan M. Kuminova, Aleksandra Vladimirovna & Krasnoborov, Ivan M. A. V. Kuminova & I. M. Krasnoborov