]> Botany Argus, George W. & Hudson, John H. Argus, George W. & Hudson, John H. G. W. Argus & J. H. Hudson George W. Argus & John H. Hudson Argus, G. W. & Hudson, J. H.