]> Botany Tripiyaratana, Benjapath Tripiyaratana, Benjapath B. Tripiyaratana Benjapath Tripiyaratana Tripiyaratana, B. 2002