]> Botany Kennedy, Helen & Horvitz, Carol Kennedy, Helen & Horvitz, Carol H. Kennedy & C. Horvitz Kennedy, H. & Horvitz, C. Helen Kennedy & Carol Horvitz