]> Botany Bittrich, Volker & Marinho, Lucas Cardoso Bittrich, Volker & Marinho, Lucas Cardoso V. Bittrich & L. C. Marinho Bittrich & L. Marinho Bittrich, V. & Marinho, L. C.