]> Botany C. Y. Wu & S. C. Huang C. Y. Wu & S. C. Huang Cheng Yih Wu & Shu Chung Huang Wu, C. Y. & Huang, S. C.